Studies etc

Op zich is het waterschap een lange termijn bedrijf, en er zijn dan ook meerdere lange termijn studies, elke met hun eigen accent. Veiligheid, natuur, kosten-efficiëntie , etc.

Als het goed is hebben die geresulteerd in een aantal documenten die als leidraad gebruikt worden, namelijk (iets met blauw zo uit het hoofd, grr zoeken. Zo gauw geen lichtje en we hebben beleidskaders, nota’s en notities.. zonder jaartal). Het is deze volgens mij: Blauwe Omgevingsvisie (2021).

Bij de cursus actief voor het waterschap werden deze 3 opgevoerd:

De omgevingswet wordt nu (stand 17-06-22) ingevoerd op 1 januari 2023 als het aan de minister ligt.

Er is een site waar een aantal belanghebbende partijen Alle informatie om u voor te bereiden op de Omgevingswet beschrijven etc. Onder andere de Unie van Waterschappen is van de partij.

De waterschappen stellen zelf geen omgevingsvisie op, sommigen doen dat wel. Ook Noorderzijlvest, en zie hier een interview met een DBer van NZV. Een deel van de genoemde doelen zie je niet weer in de tekst hieronder, nu is het een “goede bedoelingen” stuk dat intern strategische sturing geeft.

(laatste geconsolideerde versie van de omgevingswet die ik kan vinden staat hier) Maar ik dwaal af LOL

De provincie Groningen is nog bezig met het maken/invullen van de omgevingswet, en hanteert nu (17-06-2022) nog de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016. Voor het waterschap is met name hoofdstuk 3 relevant.

Het waterschap voert wettelijke taken uit. Hóe we ons werk doen, staat in onze Blauwe Omgevingsvisie, in het zes jaarlijkse waterbeheerprogramma, het jaarplan en in stukken over specifieke onderwerpen. We maken gebruik van passende regels om iedereen gelijk te behandelen. We verantwoorden ons werk in het jaarverslag. Ook met beleid en regels laten we zien dat we werken aan een toekomstbestendig gebied met robuust werk aan water, met maatwerk en met elkaar.

Bovenstaande 2 plaatjes lijken niet afgestemd. Het Waterbeheerprogramma is blijkbaar al vastgesteld? Maar eens iemand zoeken die met het kan uitleggen..

Het zakelijk en helder schrijven is nog niet doorgedrongen bij het waterschap, dus het is even doorbijten. Maar goed, het zou dus gaan om het “Waterbeheerprogramma 2022 – 2027“. Het is ook officieel ter inzage gelegd etc. (Waterschapblad nr 8608 d.d. 12 juli 2021).

(De titel wordt gebruikt door veel waterschappen). (48 pagina’s, geprint). Bladzijden zijn niet eens genummerd, dus snel nieten ;-). Hoe zie die van een ander waterschap er uit( die van Hunze en AA bv (veel beter))?

Maar het is interessant om ook andere studies mee te nemen in mijn eigen beeldvorming. En als kennismaking met het gebied.

Al in 2005 hebben de natuurorganisaties het Streefbeeld Van Veen tot Zee gelanceerd. Ze verwijzing naar dit rapport bij hun advies voor de verkiezingen van 2023. (gedateerd dus). 36 pagina’s, geprint.

Noorderzijlvest heeft bijvoorbeeld zelf in 2014 een studie laten doen door Arcadis naar maatregelen om droge voeten te houden, “MAATREGELENSTUDIE DROGE VOETEN 2050“. Indeling naar kosten effectiviteit. (25 juni 2014, 128 pagina’s, nog niet geprint)

En in 2020 heeft Maaike van Bodegom haar afstudeerwerk gepubliceerd, Optimale Waterberging in de Laagveengordel s2508451, waarbij ze ook kijkt naar het deel wat in HUnze en Aa gebied ligt, en ze schrijft o.a. “Interessant is dat de gebieden tot twee verschillende waterschappen behoren met ieder een verschillend beleid”. De Onlanden vallen ook onder deze laagveengordel.